Blog

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle abonnementscontracten gesloten tussen SAS NOO CORP, 13 BIS AVENUE VAN MOTTE-PIQUET 75007 PARIJS geregistreerd in het Handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer 824 500 797 (" de Verkoper") aan consumenten en niet-professionele kopers (" de Klant(en)") die een abonnement bij de verkoper willen afsluiten (" het Abonnement") op de site Internet https://www.jooneparis.nl (" de Site").

De Algemene Verkoopvoorwaarden bevatten de voorwaarden voor Abonnement, betaling, levering en beheer van alle retouren van producten besteld door Klanten (" Bestellingen").

De producten die op de site te koop worden aangeboden, zijn luiers voor kinderen (" de Producten").

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn op elk moment op de site toegankelijk en zullen, naar gelang van het geval, de overhand hebben op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document, evenals eventuele andere voorwaarden die van toepassing zijn op de verkopen in de winkel of via andere distributiekanalen en marketing.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in hun voorwaarden op de dag van inschrijving op het Abonnement, zoals opgesteld op de Site.

De Klant erkent in staat te zijn het Abonnement aangeboden op de Site te contracteren. De Verkoper heeft niet als doel Abonnementen op de Site te verkopen aan professionals, maar alleen aan consumenten of niet-professionals, voor hun persoonlijke behoeften.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om Abonnementen in grote hoeveelheden te weigeren.

De diensten van de Site zijn normaal gesproken 7 dagen per week, 24 uur per dag het hele jaar door toegankelijk voor Klanten, behalve in geval van vrijwillige onderbreking of niet, met name voor onderhoud of in geval van overmacht. Aangezien de Verkoper door zijn activiteit in feite gehouden is aan een middelenverbintenis, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van de Site.

ARTIKEL 2 - Abonnementsvoorwaarden

Abonnement op het Abonnement aangeboden door de Verkoper wordt gedaan door de Site.

Elk Abonnement waarop op de Site is ingeschreven, vormt de vorming van een op afstand tussen de Klant en de Verkoper gesloten overeenkomst. De verkoop zal als definitief worden beschouwd nadat de Verkoper per e-mail en na ontvangst door hem van het bedrag aan de Klant een bevestiging van het Abonnement door de Verkoper heeft verzonden.

De Abonnementsdienst bestaat uit de verzending per kalendermaand van een evolutief aantal Producten dat op de Site is geselecteerd tot een Partij besluit om dit Abonnement te beëindigen volgens de contractuele voorwaarden voor uitschrijving als bedoeld in artikel "Abonnement beeïndigen".

Door in te schrijven op het Abonnement aanvaardt de Klant een maandelijkse afschrijving van een bedrag dat is gedefinieerd in het Abonnement op de Site. Zolang het Abonnement duurt, wordt bij de Klant automatisch elke maand het gedefinieerde bedrag afgeschreven.

Tot drie dagen voor de aflevering van een Bestelling kan de Klant zijn Bestelling wijzigen, zijn Abonnement beëindigen of zijn adres opschorten en wijzigen door te antwoorden op de e-mail die een week voor de levering van de Bestelling is verzonden door de Verkoper.

Zonder een antwoord van de Koper wordt het Abonnement automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden als bij de laatste Bestelling.

De belangrijkste kenmerken van de Producten die het onderwerp zijn van het Abonnement en in het bijzonder de specificaties, illustraties en aanduidingen van afmetingen of eigenschappen en de essentiële bijzonderheden van de Producten, worden op de Site gepresenteerd. De foto's en afbeeldingen op de Site zijn niet contractueel en kunnen de verantwoordelijkheid van de Verkoper niet dragen. De klant moet er kennis van nemen voordat hij zich abonneert. De keuze en aankoop van een Product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Productaanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid, zoals aangegeven bij het abonneren op het Abonnement.

Voor een goed beheer van het Abonnement door een Klant op het Abonnement, moet de Klant een formulier invullen met zijn persoonlijke gegevens. De aan de Verkoper verstrekte informatie moet juist zijn. De Klant moet zorgen voor de juistheid en naleving ervan bij het abonneren. In geval van communicatie van foutieve gegevens kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.

Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van het Abonnement te controleren en fouten onmiddellijk te melden.

ARTIKEL 3 - Abonnement beeïndigen

De Klant kan, tot drie dagen voor de aflevering van de Bestelling en na ontvangst van een e-mail van de Verkoper die hem uitnodigt om de volgende Bestelling te bevestigen, zijn Abonnement zonder reden beëindigen.

De beeïndiging van een Abonnement kan ook het gevolg zijn van de beslissing van de Verkoper in overeenstemming met de algemene voorwaarden die zijn uiteengezet in het artikel "Klantaccount desactiveren".

ARTIKEL 4 - Klantaccount desactiveren

In geval van niet-naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, incidenten van betaling van de prijs van een Abonnement, levering van onjuiste informatie bij de creatie van een account of mogelijk schadelijk zijn voor de toekomst naar de belangen van de Verkoper behoudt de Verkoper zich het recht voor om de toegang tot de op de Site aangeboden diensten op te schorten of, afhankelijk van de ernst van de handelingen, om het Abonnement en het account van de Klant te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding wordt geclaimd.

De Verkoper behoudt zich ook het recht voor om te weigeren een contract af te sluiten met een Klant die is uitgesloten of gesanctioneerd voor dergelijke acties.

ARTIKEL 5 - Prijs

De prijs van het Abonnement omvat de prijs van de producten en de maandelijkse bezorgservice. De prijs van het Abonnement is inclusief alle belastingen die op de Site zijn inbegrepen wanneer u zich abonneert op het Abonnement.

De prijs van het Abonnement is vast en niet-herzienbaar tijdens de inschrijvingsperiode van het Abonnement.

Buiten de abonnementsperiode behoudt de Verkoper zich echter het recht voor om de Abonnementsprijs op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen zijn dus alleen geldig voor toekomstige abonnementen. Abonnementen die al actief zijn, worden niet beïnvloed door de wijziging van de inschrijvingsprijs die is gemaakt na de inschrijvingsdatum.

Een factuur wordt door de Verkoper opgesteld en per e-mail naar de Klant verzonden na ontvangst van de betaling. De Klant ontvangt een bevestiging per e-mail van betaling en automatische incasso zodra het Abonnement is goedgekeurd.

ARTIKEL 6 - Betalingsvoorwaarden

Betaling voor het Abonnement kan worden gedaan met elk betaalmiddel dat op de Site wordt aangeboden bij het inschrijven op het Abonnement.

De betalingen worden beveiligd met een gegevenscoderingsprocedure om te voorkomen dat deze informatie door een derde wordt onderschept. In overeenstemming met de geldende regelgeving worden de bankgegevens van de Leden niet bijgehouden door de Verkoper.

De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik van de gebruikte betaalmiddelen.

Binnen drie dagen na ontvangst van het inschrijvingsverzoek wordt een verzoek om debitering van de bankrekening verzonden naar het betaalorgaan.

Betalingen door de Klant worden niet als definitief beschouwd totdat de door de Verkoper verschuldigde bedragen zijn betaald.

Geen extra kosten, hoger dan de kosten gemaakt door de Verkoper voor het gebruik van een betaalmiddel, kunnen aan de Klant worden gefactureerd.

ARTIKEL 7 - Bewijs

Tenzij het tegendeel is bewezen, vormen de gegevens die zijn vastgelegd in het computersysteem van de Verkoper een bewijs van alle transacties die met de Klant zijn afgesloten.

De Klant erkent de geldigheid en de bewijskracht van de uitwisselingen en elektronische opnamen die door de Verkoper worden bijgehouden en erkent dat deze elementen dezelfde bewijskracht krijgen als een schrijven ondertekend op een handgeschreven manier onder de Wet nr. 2000-230 van 13 maart 2000 aanpassing van het bewijsrecht aan informatietechnologie en met betrekking tot elektronische handtekeningen.

ARTIKEL 8 - Leveringen

De producten zijn alleen beschikbaar in Frankrijk, Corsica, België en Zwitserland. Abonnementen die niet aan deze geografische voorwaarden voldoen, worden onderworpen aan een speciale procedure en de Klant wordt verzocht contact op te nemen met de Verkoper om de voorwaarden te kennen.

Bestellingen worden 2 tot 3 werkdagen na het abonnement op het Abonnement en, elke maand, 2 tot 3 werkdagen na het jubileum van het abonnement op het adres in het Abonnement-abonnement geleverd.

Daarnaast informeert de Verkoper zijn Klanten dat de op de Site aangegeven levertijden indicatief zijn, en dat zondagen of feestdagen niet meetellen.

In het geval van een adreswijziging is het aan de Klant om dit uiterlijk drie dagen vóór de levering van de volgende Bestelling te melden door zijn gegevens te wijzigen in antwoord op de e-mail die door de Verkoper of in zijn klantenaccount op de Site is verzonden.

Leveringen worden uitgevoerd door een onafhankelijke transporteur die wordt bepaald door de exclusieve keuze van de Verkoper.

Als het pakket aan de Verkoper wordt geretourneerd, wordt er een tweede levering uitgevoerd. Als het pakket opnieuw aan de Klant wordt geretourneerd, zal geen derde leveringspoging plaats vinden.

Indien het Abonnement niet binnen 15 dagen na de voorziene leverdatum is geleverd, voor enige andere oorzaak dan overmacht of in feite van de Klant, kan de verkoop worden opgelost op schriftelijk verzoek van de Klant per brief met een verzoek om een ​​afleveringsbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame ondersteuning, indien de beroepsbeoefenaar, na dezelfde voorwaarden te hebben opgelegd om de levering te verrichten of de dienst te verlenen binnen een redelijke extra termijn, deze laatste niet binnen die tijd uitgevoerd. De bedragen betaald door de Klant voor de niet-geleverde Bestelling zullen hem uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum van beëindiging van het Abonnement worden terugbetaald, met uitsluiting van enige compensatie of aftrek.

De afwezigheid van ontvangst van een Bestelling kan geen aanleiding geven tot een andere schadevergoeding.

Behalve in het speciale geval dat een of meer Producten onbeschikbaar zijn, dan worden Bestellingen in één keer afgeleverd.

De Klant kan op elk moment de status van zijn Bestelling raadplegen.

Artikel 9 - Terugbetaling

De Klant moet de status van de geleverde Bestelling controleren.

De Verkoper verzekert de wettelijke Garantie van overeenstemming zoals beschreven in de onderstaande paragraaf 'Verantwoordelijkheid van de Verkoper - garanties'. Door toepassing van deze garantie is de Verkoper verplicht om een ​​product terug te nemen in geval van levering die niet voldoet of een Bestelling dat defect is.

De Klant moet de Bestelling retourneren aan de Verkoper in de originele verpakking, met vermelding van de reden voor weigering op de afleveringsbon of de factuur, de directe kosten van retourzending zijn voor rekening van de Verkoper en kan eisen:

 • een nieuwe levering met naleving voor de Bestelling;
 • ruilen van het Product voor een andere soortgelijke of;
 • de beëindiging van het Abonnement (met terugbetaling van de betaalde bedragen voor het Niet-conforme Bestelling en mogelijk een claim voor schadevergoeding in geval van schade).

Het ruilen van de Bestelling (binnen de limieten van beschikbare voorraden) of de terugbetaling van de Abonnementsprijs voor de Bestelling (inclusief verzend- en retourkosten) zal binnen dertig dagen worden gemaakt vanaf de ontvangst door de Verkoper van de geretourneerde Bestelling door de Klant.

De terugbetaling van de Abonnementsprijs en de retourkosten geschiedt door creditering van de bankrekening van de Klant of door een cheque aan de Klant.

In elk geval wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt door de maandelijkse waarde van het Abonnement.


De Verkoper biedt ook de wettelijke garantie tegen verborgen daden zoals beschreven in de onderstaande paragraaf 'Verantwoordelijkheid van de Verkoper - garanties'. Door toepassing van deze garantie is de Klant verplicht het bestaan ​​van een verborgen gebrek aan te tonen, dat wil zeggen niet duidelijk op het moment van aankoop, waardoor het product ongeschikt is voor het beoogde gebruik, vermindert het gebruik ervan aanzienlijk en al bestaat op het moment van aankoop.

De Klant heeft de keuze tussen 2 oplossingen:

 • het product houden en vragen om een ​​prijsvermindering,
 • het product retourneren en vragen om terugbetaling van de betaalde prijs en de kosten die zijn gemaakt door de verkoop.

De Klant heeft 2 jaar vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek om de garantie te implementeren. Hij kan zijn verzoek indienen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Als de voorziene termijnen verstreken zijn, zullen de producten conform verklaard worden en vrijgesteld van gebreken en kan er geen claim op geldige wijze door de Verkoper worden aanvaard.

ARTIKEL 10 - Eigendomsoverdracht - Overdracht van risico's


De levering van de Bestelling wordt verzekerd door de door de Verkoper voorgestelde transporteur, de overdracht van risico's vindt alleen plaats op het moment dat de Klant (of een door hem aangewezen derde) fysiek in het bezit komt van de Bestelling en dat hij zo de algemene staat ervan kan controleren.

De Verkoper moet het fysieke bezit van het product door de Klant verzekeren: als hij dit bewijsmateriaal heeft en de Klant ontkent te hebben ontvangen goed onder controle, is de belasting aan hem voor het risico van verlies van het product.

ARTIKEL 11 - Herroepingsrecht

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, heeft de Klant een termijn van veertien (14) dagen na de inschrijving op het Abonnement of de datum van ontvangst van de eerste Bestelling om zijn herroepingsrecht van de Verkoper uit te oefenen, zonder te moeten rechtvaardigen of een boete betalen.

De kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht moet per post of per e-mail (via de pagina "Contact" op de site) aan de Verkoper worden gedaan.

De terugbetaling van de Prijs van de eerste Bestelling, exclusief de kosten van de retourzending, zal binnen een maximum van veertien (14) dagen worden gedaan na ontvangst van de kennisgeving van intrekking door overboeking of cheque naar keuze van de Verkoper .

ARTIKEL 12 - Aansprakelijkheid van de Verkoper - Garantie

De producten die op de Site worden verkocht, voldoen aan de geldende voorschriften in Frankrijk en zijn compatibel met niet-professionele toepassingen.

De door de Verkoper geleverde Producten hebben automatisch recht op en zonder extra betaling, ongeacht het herroepingsrecht, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen,

 • de wettelijke garantie van overeenstemming voor producten die kennelijk defect, beschadigd of vernield zijn of niet overeenstemmen met de Bestelling,
 • de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van materiaal-, ontwerp- of fabricagefouten die van invloed zijn op de geleverde Producten en waardoor ze ongeschikt zijn voor gebruik,

onder de voorwaarden en volgens de voorwaarden en bepalingen waarnaar in het onderstaande vak wordt verwezen en die zijn gedefinieerd in de bijlage bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden (conformiteitsgarantie / verborgen kluisgarantie).

Er wordt aan herinnerd dat de Klant binnen het kader van de wettelijke garantie van overeenstemming een termijn van twee jaar heeft vanaf de levering van de goederen om tegen de Verkoper in te gaan; de Klant moet kiezen tussen reparatie en vervanging van het niet-conforme product, afhankelijk van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L 217-9 van de consumentenwet. In het geval van een duidelijk verschil in kosten tussen de twee opties, kan de Verkoper de goedkoopste optie opleggen; de Klant hoeft geen bewijs van de datum van verschijnen van het defect te overleggen.
Als de Verkoper de toepassing van de garantie betwist en van mening is dat het defect na de aankoop verscheen, is het aan hem om het te bewijzen.
Als de Klant tijdens de herroepingstermijn gebruik maakt van de wettelijke garantie van overeenstemming, zal deze worden onderbroken. De wachttijd begint bij levering van een nieuw conform product.

De Klant kan besluiten de verborgen productgarantie binnen twee jaar na ontdekking van het verborgen gebrek overeenkomstig artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen; in dit geval kan hij kiezen tussen het besluit tot verkoop of een verlaging van de verkoopprijs conform 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Om zijn rechten te doen gelden, kan de Klant terugbetaling van de geleverde Producten verzoeken met inachtneming van de voorwaarden van het artikel "Restitutie" hierboven.

Er is geen aansprakelijkheid van de Verkoper in de volgende gevallen:

 • niet-nakoming door de Klant van de wetgeving van het land waar de Producten worden geleverd, wat de verantwoordelijkheid is van de Klant om te verifiëren,
 • in geval van slecht gebruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud aan de kant van de Klant, zoals in het geval van normale slijtage van het product, een ongeval of overmacht.

De garantie van de Verkoper wordt hoe dan ook overwogen, onder de voorwaarden voorzien in het artikel "Restitutie".

De informatie die de Klant in staat stelt zichzelf te identificeren, zoals de gebruikersnaam en het wachtwoord, is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie kan alleen worden gewijzigd op initiatief van de Klant of de Verkoper op uitdrukkelijk verzoek van de Klant.

Elk Abonnement dat wordt uitgevoerd met behulp van de inlognaam en het wachtwoord van de Klant, wordt geacht als gedaan door de Klant. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn identificatie, hij is verplicht deze geheim te houden. Elke openbaarmaking van zijn kant zal op geen enkele manier bij de Verkoper kunnen worden aangerekend. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke en vertrouwelijke gegevens door de Klant en dus het gebruik ervan door een onbevoegde derde partij.

ARTIKEL 13.1 - Informatica en Vrijheden

De informatie die op het moment van registratie bij de Klant in de vragenlijst wordt gevraagd, is noodzakelijk voor de juiste verwerking van het Abonnement en kan worden gecommuniceerd aan de contractpartnerleveranciers van de Verkoper die betrokken zijn bij de uitvoering, verwerking, beheer en betaling van Abonnementen.

Op grond van Wet 78-17 van 6 januari 1978 wordt eraan herinnerd dat de persoonlijke gegevens die van de Klant worden gevraagd noodzakelijk zijn voor de verwerking van zijn Abonnement en voornamelijk voor het opstellen van facturen.

De verwerking van informatie dat via de Site is gecommuniceerd, is aan de CNIL gemeld (aangiftecijfer: 2079254 v 0)

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, heeft de Klant te allen tijde recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen al zijn persoonlijke gegevens.

De Klant kan de wijziging, aanvulling, verduidelijking of wissing van hem betreffende informatie vragen die onjuist, verouderd of onvolledig is of waarvan de verzameling of het gebruik de communicatie verbiedt. Om dit recht te doen gelden, volstaat het dat de Klant ons schrijft op onze "CONTACT" -webpagina of per post op 7 rue Galilée 75116 Parijs.

De Klant kan zich gratis registreren op de lijst van verzet tegen op het volgende adres: www.bloctel.gouv.fr.

We behouden ons het recht voor om de statistieken te gebruiken die worden verstrekt door de vormen van informatie die de klanten hebben ingevuld om onze service en die van onze partners te optimaliseren.

ARTIKEL 13.2 - Cookies

De website maakt gebruik van cookies, waarmee u informatie over de navigatie van de computer op de website kunt vastleggen.
  Een cookie is een gegevensblok dat de gebruiker niet identificeert, maar wordt gebruikt om informatie over de navigatie ervan vast te leggen. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de computer van de koper of gebruiker wordt geplaatst bij het bezoeken van een site of het raadplegen van een advertentie. Een van hun doelen is om informatie te verzamelen over navigaties op sites en om gepersonaliseerde services te verzenden. Op de computer van de gebruiker worden de cookies beheerd door de internetbrowser. De instelling van de browsersoftware kan worden gebruikt om te worden geïnformeerd over de aanwezigheid van een cookie en mogelijk om deze te weigeren op de manier die wordt beschreven op het volgende adres : De gebruiker heeft alle bovengenoemde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die via cookies worden doorgegeven onder de hierboven vermelde voorwaarden.
Deze informatie wordt nooit gedeeld met derden of doorverkocht. Bankgegevens zijn nooit in het bezit van het bedrijf. Niettemin kan het bedrijf cookies blokkeren of informatie verzamelen met betrekking tot het apparaat van de koper, inclusief informatie (technische kenmerken) die nodig is voor de herkenning van apparatuur (computer, tablet of mobiele telefoon) om identificatie van de uitrusting van de koper mogelijk te maken en de Klant zijn transacties te beveiligen (het voorkomen van fraude).
Het bedrijf maakt gebruik van cookies en vergelijkbare tracing-technologieën in verband met het gebruik van de Joone-site en de apparaten van de gebruiker (mobiel of computers), met name om zijn diensten beter te kunnen identificeren en aan te passen.
De site gebruikt ook "plug-ins" of sociale knoppen. Deze sociale cookies zijn ontworpen om gebruikers toe te staan pagina's en inhoud te delen via sociale netwerken van derden. Ze maken het ook mogelijk het reclameaanbod op sociale netwerken te targeten.

De sociale plug-ins maken het mogelijk om het delen van de pagina's en de inhoud van de website www.joone.nl op de verschillende sociale platforms te vergemakkelijken. Zo kunt u iets "liken" en informatie van de het bedrijf op de site delen met vrienden van de koper of gebruiker op sociale netwerken. Hiertoe gebruiken plug-ins cookies om het browsen van internetgebruikers te volgen, ongeacht of de klant een gebruiker van deze platforms is of niet en of hij al dan niet verbonden is met het sociale netwerk tijdens zijn browsen. Deze cookies dienen ook om reclame-aanbiedingen op deze platforms te richten. Voor meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens in verband met sociale netwerken, kan de gebruiker het privacybeleid van de relevante sociale netwerken van derden raadplegen.

ARTIKEL 14 - Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Site, hetzij visueel of audio, teksten, lay-outs, illustraties, foto's, documenten en andere elementen, inclusief de onderliggende technologie, zijn eigendom van de Verkoper en zijn partners en zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerken en octrooien. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de elementen die toegankelijk zijn op de Site is ten strengste verboden en wordt beschermd door Franse en internationale wetgeving met betrekking tot het intellectuele eigendom.

Bovendien behoudt de Verkoper het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto's, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypen, etc., die (zelfs op verzoek van de Klant) zijn gemaakt voor het leveren van diensten aan de Klant. De klant verbiedt daarom elke reproductie of exploitatie van dergelijke studies, tekeningen, modellen en prototypen, enz., Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper die deze aan een financiële tegenpartij kan voorschrijven.

De distributie van JOONE-producten vindt uitsluitend plaats via de website www.joone.fr en met uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van NOO CORP. Het bedrijf NOO CORP verzet zich formeel tegen elke doorverkoop van JOONE-producten, vooral wanneer (1) de staat van de producten of hun verpakking is aangetast, en / of (2) de producten niet op de markt worden gebracht onder omstandigheden die aan de normen voldoen. zeer hoge presentatie, advies en aanbod van verkoop van JOONE-producten die zijn opgezet door het bedrijf NOO CORP, en / of (3) er is een risico op verwarring bij de publieke opinie (bijvoorbeeld in geval van buitensporig en / of ongerechtvaardigd gebruik van het merk JOONE en / of reproductie van visuele, redactionele, enz. elementen van de "joone.nl" -website, waardoor het gelooft dat de wederverkoop is het product van het bedrijf NOO CORP of wordt uitgevoerd met zijn toestemming.

ARTIKEL 15 - Onvoorzienbare omstandigheden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden sluiten uitdrukkelijk de wettelijke regeling van onvoorzienbaarheid als bedoeld in artikel 1195 van het Franse burgerlijk wetboek voor alle verkooptransacties uit van het Abonnement van de Verkoper op de Klant. De Verkoper en de Klant zien daarom af van elk van hen om gebruik te maken van de bepalingen van Artikel 1195 van het Burgerlijk Wetboek en de regeling van de onvoorziene voorziening die daar is voorzien, zicht vastleggend om de verplichtingen na te komen, zelfs als het contractuele evenwicht wordt verstoord door omstandigheden die bij het sluiten van de verkoop niet te voorzien waren, zelfs als de uitvoering ervan te duur zou blijken en alle economische en financiële gevolgen zou hebben.

Echter, als de verandering van onvoorzienbare omstandigheden op het moment van afsluiten van het Abonnement definitief was of werd voortgezet na een maand, zouden de huidige puur en eenvoudig worden opgelost volgens de modaliteiten bepaald in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 16 - Beëindiging van het Abonnement

16-1 - Beeïndiging bij overmacht

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de partijen het recht op een Abonnement kunnen beëindigen, zonder dagvaarding of formaliteit.

16-2 - Oplossing voor het niet nakomen door een partij van zijn verplichtingen

In geval van niet-naleving door beide partijen van de verplichtingen van het Abonnement, kan dit worden opgelost naargelang de benadeelde partij.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat dit besluit voor het niet nakomen van verplichtingen door een partij zal plaatsvinden van rechtswege, de ingebrekestelling als gevolg van het feit dat de verplichting niet is nagekomen, zonder sommatie of uitvoering van formaliteiten.

16-3 - Gemeenschappelijke bepalingen bij beeïndiging

Tussen Partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat de schuldenaar van een betalingsplicht op geldige wijze in gebreke zal worden gesteld door de loutere opeisbaarheid van de verplichting, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1344 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 17 - Vrijwaringsclausule

Als een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig werden verklaard op grond van een wet- of regelgeving of een definitieve rechterlijke uitspraak, dan zouden de andere bepalingen kracht en betekenis behouden.

ARTIKEL 18 - Overdracht van rechten en verplichtingen

In geval van gehele of gedeeltelijke overdracht van de activiteit van de Verkoper blijven de Abonnementen bindend voor de Klant en de Verkoper en / of opvolgers en rechtverkrijgenden bindend tussen de Partijen. Abonnementen afgesloten door de Verkoper kunnen niet door de Klant worden toegekend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Inschrijvingen, rechten en verplichtingen van de Verkoper kunnen in elk geval worden gestopt of overgedragen zonder de voorafgaande toestemming van de Klant.

ARTIKEL 19 - Adverteren op de site

De Verkoper kan vrijelijk advertenties op de Site invoegen en heeft een totale vrijheid van keuze met betrekking tot de inrichting van deze advertenties, adverteerders en de visualisatie van deze advertenties.

ARTIKEL 20 - Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

De Verkoper behoudt zich in ieder geval het recht voor de Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen.

Als de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden niet overeenkomen voor een Klant, moet deze zijn Abonnement beëindigen zoals beschreven in het artikel "Abonnement beeïndigen".

Zonder uitdrukkelijke wilsverklaring voorafgaand aan het van kracht worden van de nieuwe bepalingen, wordt de Klant geacht de wijzigingen te hebben aanvaard

ARTIKEL 21 - Toepasselijk recht -Taal

Deze Algemene Aerkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door en zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn in het Frans geschreven. In het geval dat ze in een of meer vreemde talen worden vertaald, heeft alleen de Franse tekst de overhand in geval van een geschil.

ARTIKEL 22 - Geschillen

Alle geschillen waartoe de krachtens deze algemene verkoopsvoorwaarden gesloten koop- en verkooptransacties aanleiding kunnen geven, met betrekking tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, ontbinding, consequenties en gevolgen, en die niet konden worden opgelost tussen de verkoper en de klant, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de gemenen rechtsvoorwaarden.

De Klant wordt erop gewezen dat hij in elk geval gebruik kan maken van een conventionele bemiddeling, in het bijzonder bij de Commissie van de bemiddeling van de consumptie (C. consom., Art.L 612-1) of bij de bestaande sectorale bemiddelingsinstanties en waarvan de referenties op de Site worden weergegeven of op een andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting (bemiddeling bijvoorbeeld) in geval van geschillen.

ARTIKEL 23 - Precontractuele informatie - acceptatie door de Klant

Het feit voor een natuurlijke persoon om op de Site te bestellen, houdt de verplichting in voor de betaling van de Abonnementen, die uitdrukkelijk door de Klant worden erkend, die afstand doet van, in het bijzonder, om te profiteren van een tegenstrijdig document dat in tegenspraak zou zijn met de Verkoper.

De Klant erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, deze begrepen te hebben en zonder voorbehoud en met kennis van zaken te aanvaarden.

BIJLAGE I - Bepalingen met betrekking tot wettelijke garanties

Artikel L217-4 van de consumentenwet

De Verkoper is verplicht om een ​​goed te leveren in overeenstemming met het Abonnement en zich te verantwoorden voor het gebrek aan overeenstemming dat bestond op het moment van levering. Hij is ook verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer het door het Abonnement aan hem werd opgeladen of werd uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid.

Artikel L217-5 van de consumentenwet

 • Geschikt zijn voor het gewoonlijke gebruik van een soortgelijk goed en, in voorkomend geval: overeenstemmen met de beschrijving door de Verkoper en de kwaliteiten bezitten die hij aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of een model de kwaliteiten vertonen die een koper legitiem mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de Verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering
 • Of laat de kenmerken in onderlinge overeenstemming door de partijen definiëren of geschikt zijn voor een speciaal doel dat de koper heeft nagestreefd, dat aan de Verkoper is bekendgemaakt en dat de laatste heeft aanvaard.

Artikel L217-12 van de consumentenwet

De actie als gevolg van het gebrek aan overeenstemming wordt voorgeschreven door twee jaar vanaf de levering van de goederen.

Artikel L217-16 van de consumentenwet

Wanneer de koper de Verkoper, tijdens de commerciële garantie die hem tijdens de aankoop of de reparatie van een roerend goed is verleend, vraagt ​​om een ​​reparatie die onder de garantie valt, kan elke periode van immobilisatie er worden ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die nog moet worden uitgevoerd. Deze termijn loopt van het verzoek om tussenkomst van de Koper of de reparatie van het betreffende product, indien deze bepaling aansluit op het verzoek tot tussenkomst.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

De Verkoper is gebonden aan de garantie voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, waardoor deze ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor deze is bedoeld, of waardoor dit gebruik wordt verminderd, dat de koper deze niet zou hebben verkregen of niet zou een lagere prijs hebben gegeven, had hij ze gekend.

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

De actie die voortvloeit uit de verborgen gebreken moet door de koper worden ingediend binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.